1- CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL WEB I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís (en endavant, l’ “Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització de la web que TekneCultura Gestió, SL (en endavant, “l’Empresa”) posa a la seva disposició.

TekneCultura, en tant que responsable de la web informa que té el seu domicili social en C/ Sant Josep, 29, 4t 1ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, amb CIF nombre B66185224, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44105, Foli 196, Full B-447087.

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari de la web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per l’empresa en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la web. L’empresa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració dels continguts i els serveis de la web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut de la present web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

Aquests continguts han de ser utilitzats de forma correcta i licita per l’usuari i, en particular resta obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No podran utilitzar els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic.

Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquesta Web, o a altres pertanyents a terceres empreses els links de les quals podrà trobar dins d’aquesta Web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o falta en virtut del vigent Codi Penal.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) tret que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. OBJECTE

A través del web, l’empresa informa dels seus serveis relacionats amb la gestió de màrqueting de projectes culturals.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

3.1. Accés i utilització de la Web

La utilització del Portal té caràcter gratuït per als usuaris.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de recollida de dades. De la mateixa manera, s’haurà de mantenir la informació facilitada a l’empresa actualitzada. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització de la web els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’empresa, o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’empresa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals.

4- COPYRIGHT I MARQUES REGISTRADES

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de l’empresa o de tercers, sense que pugui entendre que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi a l’usuari dret algun sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l’empresa o de tercers, sense que puguin entendre´s com a cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts van més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

5.- RESPONSABILITATS PER DANYS I PERJUDICIS

L’usuari del web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses en el website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que L’empresa pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en el present Avís Legal.

6- LÍMIT DE RESPONSABILITAT

L’Empresa no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis de la web.

Quan això sigui raonablement possible, l’empresa advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament del web. L’empresa tampoc garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les quals es prestin els serveis.

L’empresa no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del Web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

L’empresa no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, l’empresa, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, exactitud i opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L’empresa no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels Continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts.

Aquesta web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals l’empresa no té cap control. En aquests supòsits l’empresa no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que en elles s’inclogui o ofereixi.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a l’empresa o aquesta tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda en la web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, l’empresa col·laborarà amb les organismes competents per a la identificació dels persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar aquesta informació o fer impossible l’accés a la mateixa.

7- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A través del present avís, de TekneCultura Gestió, SL (d’ara endavant, l’empresa) informa els usuaris del website, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a l’Empresa les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa als usuaris de la incorporació de les dades recollides a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i el titular i responsable és TekneCultura Gestió, SL, portant a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en la present política de privacitat.

L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets es poden fer efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça C / Vidal i Ribas, 23-25, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@teknecultura.com.

Les dades que se sol·liciten són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de l’Empresa.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, l’empresa s’obliga a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons el que estableix la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, l’empresa informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de l’empresa per a la prestació d’un servei a aquesta, en compliment del que disposa l’article 12 de la LOPD.

8 – DURADA

L’empresa podrà interrompre el servei del Web no obstant això, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels Serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, l’empresa advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació dels serveis de la web.

9 – JURISDICCIÓ

Les parts, amb expressa renúncia del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i es sotmeten per a la resolució de quants litigis poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

10 – LEGISLACIÓ

Les presents Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4.- TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web,  podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de TEKNECULTURA GESTIÓ, SL , a través del correu electrònic info@teknecultura.com., indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a TEKNECULTURA GESTIÓ, SL  davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

 

DRET D’INFORMACIÓ

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les seves dades personals estan incloses en un fitxer de TekneCultura Gestió, SL amb la finalitat d’enviament d’informació, publicitat o comunicacions comercials. Vostè autoritza expressament a TekneCultura Gestió, SL a tractar aquestes dades amb la finalitat d’informar sobre els nostres serveis. Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l’adreça C/Sant Josep, 29, 4t 1ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari, o bé a l’adreça electrònica info@teknecultura.com.

 Així mateix, sol·licitem el seu consentiment, tal com estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE), per enviar-li la informació a través del seu correu electrònic o missatgeria de la telefonia mòbil, si no desitja ser informat els nostres productes o promocions a través de mitjans electrònics, si us plau li recomanem no es sumi a la següent Newsletter.