POLÍTICA DE COOKIES

Aquest Web utilitza cookies pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que fem de les cookies i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu Navegador. En cas de bloquejar l’ús de cookies al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina Web no estiguin disponibles.

Què és una cookie?

Una cookie és un petit fragment de text que els llocs Web envien al navegador i que s’emmagatzemen a la terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, un tablet, etc. Aquests arxius permeten que el lloc Web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa pot facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil al personalitzar el seu contingut. Les cookies exerceixen un paper molt important, al millorar l’experiència d’ús del Web.

Tipus de cookies utilitzades

Aquest Web utilitza tant cookies temporals de sessió com cookies permanents. Les cookies de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al Web, i les cookies permanents emmagatzemen les dades al terminal per a que siguin accedides i utilitzades en més d’una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, el Web pot utilitzar:

COOKIES TÈCNIQUES

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina Web o aplicació i l’ús de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar i mantenir la sessió de l’usuari, accedir a les parts Web d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o sons.

COOKIES PERMANENTS

Són aquelles que s’emmagatzemen en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que es realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data.

COOKIES DE PERSONALITZACIÓ

Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en la seva terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalización del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.
COOKIES PUBLICITÀRIES

Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s’han inclòs a la pàgina Web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist.

COOKIES D’ANÀLISI ESTADÍSTICA

Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, amb la finalitat d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

COOKIES DE TERCERS

En algunes pàgines Web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics, Facebook, twitter, Linkedln, Google+, youtube.

Com administrar cookies al navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal:

 • Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al Navegador Google Chrome:
 • Fer clic en el menú situat a la barra d’eines.
 • Seleccionar Configuració.
 • Fer clic a Mostrar opcions avançades.
 • En la secció “Privacitat” fer clic en el botó Configuració de contingut.
 • En la secció de “Cookies” es poden configurar les opcions.

*Més informació sobre Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

 • Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al Navegador Mozilla Firefox:
 • A la part superior de la finestra de Firefox fer clic en el menú Eines.
 • Seleccionar Opcions.

Seleccionar el panell Privacitat.

 • A l’opció Firefox podrà triar Usar una configuració personalitzada per a l’historial per configurar les opcions.

*Més informació sobre Mozilla Firefox.

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

 • Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies en el Navegador Internet Explorer 9:
 • A la part superior de la finestra d’Internet Explorer fer clic en el menú Eines.
 • Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Eliminar l’historial d’exploració per eliminar les cookies. Activar la casella Cookies i, a continuació, fer clic a Eliminar.
 • Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar la Configuració moure el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per permetre totes les cookies. Després d’això, fer clic a Acceptar.

* Més informació sobre Internet Explorer 9.

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to- manage-cookies-in-internet-explorer-9

En cas de bloquejar l’ús de cookies al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina Web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar cookies per lloc web, la qual cosa ofereix un control més precís sobre la privadesa. Això significa que es pot inhabilitar cookies de tots els llocs excepte d’aquells en els quals es confiï.

COOKIE POLICY

Cookies are small computer files stored in the user’s computer that help us recognize the user. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you.

Cookies are essential for internet to work correctly by providing several advantages to improve interactive services, making web browsing easier. Cookies do not damage hardware but rather help us to identify and solve errors.

The following information will help you to understand the different types of cookies used:

TECHNICAL COOKIES

They are those that allow the user to navigate through the website or application and use of the different options or services it there. For example, control traffic and data communication, identify and maintain the user’s session, access to restricted Web parts, remember the elements of an order, make an application for registration or participation in an event, use items safety during navigation and store content for broadcasting video or sound.

PERSISTENT COOKIES

They are those that are stored on the hard disk and reads our website each time a new visit is made. A permanent cookie has a specific expiration date. The cookie will stop working after that date.

COOKIES CUSTOMIZATION

They are those that allow users to access the service with some general features predefined in the terminal or the user defines. For example, the language, the type of browser through which you access the service, design selected content, geolocation of the terminal and locale from which you access the service.

ADVERTISING COOKIES

They are those that enable the effective management of the advertising spaces that are included on the website or application from which the service is provided. Allow to adjust the content of advertising for it to be relevant to the user and to avoid showing ads the user has already seen.

STATISTICAL ANALYSIS OF COOKIES

They are those that allow for the monitoring and analysis of user behavior on websites. The information gathered through such cookies is used in measuring the activity of Web sites and application or platform for profiling of user navigation of the site, in order to introduce service improvements in function use data that users make.

THIRD PARTY COOKIES

Some Web pages can be installed third-party cookies that allow you manage and improve the services offered. Such as statistical services of Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube.

How to manage cookies in the browser?

 

The user has the option to allow, block or delete cookies installed on your computer by configuring your browser options installed on your machine:

 

 • To set permissions related to cookies in the browser Google Chrome:
 • Click the menu in the toolbar.
 • Select Settings.
 • Click Show Advanced Options.
 • In the “Privacy” section click the Settings button content.
 • In the section “Cookies” you can configure.

* More about Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 • To set permissions related to cookies in the browser Mozilla Firefox
 • At the top of the Firefox window click the Tools menu.
 • Select Options.
 • Select the Privacy panel.
 • In the Firefox option you can select Use custom settings for history to configure.

* More information on Mozilla Firefox. https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

 • To set permissions related to cookies in the browser Internet Explorer 9:
  • At the top of the window of Internet Explorer click on the Tools menu.
  • Select the Security tab and use the Delete Browsing History to delete cookies. Enable Cookies check box, and then click Delete.
  • Select the Security tab and use the settings move the slider to the top to block all cookies or completely down to allow all cookies. After that, click OK.

* More information about Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to- manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

If block the use of cookies in your browser Some services or functionality of the Web page are not available.

In some browsers you can be configured to manage cookies for specific Web site rules, which provides more precise control over privacy. This means you can disable cookies for all sites except for those in which you trust.